Wat is PRINCE2

PRINCE2 is een projectmanagement methode die in 1996 ontstaan is binnen The Cabinet Office (voorheen OGC). Op zich is dat niet zo interessant. Wat wel interessant is, is dat de methode een ‘best practice’ heet te zijn.


Bij het ontstaan in 1996 is onderzocht wat de succes- en faalcriteria zijn van projectmanagement. Nadat de methode in 1997 in Nederland werd geïntroduceerd, hebben deze ‘best practices’ een update gehad in 2002 en 2005. In 2009 heeft er weer een update plaatsgevonden, waarmee aangetoond is dat de methodiek niet stilstaat en rekening houdt met ontwikkelingen in de praktijk.

Lees meer

Wat is MSP

Managing Successful Programmes (MSP) is een methode ontworpen voor het beheerst doorvoeren van strategische bedrijfsveranderingen. MSP werd in 1999 ontworpen door de Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA). De CCTA, inmiddels omgedoopt tot The Cabinet Office (voorheen OGC), is een agentschap van de Britse overheid.


De methode geeft een besturingsmodel die structuur en samenhang biedt tussen de initiatieven die moeten worden genomen om de noodzakelijke ‘enablers’ te realiseren en de organisatie-eenheden, die op basis daarvan de voorgenomen veranderingen moeten doorvoeren en de geprognotiseerde verbeteringen moeten verzilveren.


The Cabinet Office (voorheen OGC) heeft in 2003 en in 2007 de methode in samenspraak met publieke en private partijen verder verbeterd. De methode is daarmee een best practice geworden, die geheel past binnen de hedendaagse bedrijfsomgeving.

Lees meer

Wat is MoP

Management of Portfolios (MoP) is de standaard van The Cabinet Office (voorheen OGC) voor Portfoliomanagement. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio's. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma's om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken.


De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Lees meer

Wat is MoR

Management of Portfolios (MoP) Management of Risk : M_o_R is een best practice methode voor alle activiteiten die noodzakelijk zijn om op reguliere basis en integraal (op elk niveau en op elke plek) risico’s te identificeren, kwantificeren, adresseren en beheersen die het behalen van de organisatiedoelen beïnvloeden.


In navolging van Barings bank en Enron-achtige schandalen is er wereldwijd meer aandacht gekomen voor richtlijnen voor behoorlijk bestuur. De ISO commissie begon aan het ontwikkelen van de ISO 31000 standaard en in Engeland kwam in 2001 The Cabinet Office (voorheen OGC) met de richtlijn voor Enterprise wide risk management – M_o_R. Een verplichte control voor behoorlijk bestuur in de Engelse overheidsmarkt. In 2005 is de richtlijn voor het eerst verschenen en met het definitief uitkomen van de ISO 31000: 2009 standaard is nu ook de M_o_R richtlijn weer herzien (2010) om deze nog duidelijker in lijn te brengen met de ISO/NEN norm.

Lees meer

Wat is MoV

Management of Value (MoV) is The Cabinet Office (voorheen OGC) standaard voor het bepalen en beheersen van waarde. Waarde wordt gedefinieerd als het vervullen van een behoefte versus het gebruik van de middelen daarvoor. Hoewel het begrip “waarde” vaak sterk afhankelijk is van en varieert met de situatie, het moment, de persoon en nog veel meer omstandigheden, laat MoV zien dat je wel degelijk waarde kunt objectiveren en bewust op waarde en de daarbij behorende value drivers kunt sturen. Daarbij is de toepassing veelomvattend: het is op strategisch niveau bruikbaar om je bedrijfsdoelstellingen te relateren aan je visie, om op tactisch niveau deze doelstellingen te vertalen in een portfolio van programma’s en projecten. Als je dat niet gedaan hebt kun je ook de omgekeerde weg bewandelen en evalueren of de programma’s en projecten die je doet wel voldoende bijdragen aan de waarde van je organisatie. Nog verder in de details is het binnen projecten een prima methodiek om de verschillende deliverables in je Product Breakdown te onderwerpen aan een MoSCoW analyse om te zien hoe ze bijdragen aan het End Project Product.

Lees meer

Wat is P3O

Het P3O-model is ontwikkeld in opdracht van The Cabinet Office (voorheen OGC), in aansluiting op de al eerder gepubliceerde methodes PRINCE2, MSP en de Guidance for Portfoliomanagement, en kan gehanteerd worden als praktische leidraad bij de opzet en inrichting van een PMO. De eerste officiële versie van het P3O-model is in 2008 door OGC geïntroduceerd met de verschijning van de uitgave ‘Portfolio, Programma and Project Offices’.

Lees meerAuthors & Reviewers

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z